Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Zevenster Massage deze zijn gewijzigd met ingang van 1 januari 2020. 

Algemene voorwaarden Zevenster Massage

1. De afspraak – 
1.a. De afspraak particulieren
Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch per e-mail of via het online boekingssysteem gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden van Zevenster Massage.
1.b. De afspraak bedrijven
Stoelmassage op locatie geschiedt middels een opdrachtovereenkomst. Hierin worden de tijden, data, tarieven (incl. en excl. 21%BTW) en eventuele onkosten vermeld. Van deze overeenkomst wordt niet afgeweken.

2. Annuleren – 
2.a. Annuleren particulieren
Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Bij verzuim wordt het verzuimtarief in rekening gebracht.
2.b. Annuleren bedrijven
Een opdrachtovereenkomst voor stoelmassage op locatie moet minimaal 7 dagen van tevoren worden geannuleerd, tenzij sprake is van overmacht (ongeval, ziekte of overlijden). In dat geval wordt gezocht naar een passende oplossing. Dit kan betekenen een restitutie van eventuele vooruitbetaalde kosten of een vervangende dienstverlener.

3. Contra-indicaties – 
3.a. Contra-indicaties particulieren
Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt een kort intakegesprek afgenomen. Bij voorkeur telefonisch. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij bepaalde symptomen (contra-indicaties) kan Zevenster Massage besluiten om de massage niet uit te voeren. In dat geval zal de client worden doorverwezen naar de huisarts. Aangeraden wordt om vooraf informatie in te winnen jouw huisarts of behandelend arts/specialist.
3.b. Contra-indicaties deelnemers stoelmassage op locatie
Wanneer stoelmassage op locatie wordt aangeboden is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de stoelmasseur te informeren over mogelijke contra-indicaties. Dus ook voor stoelmassage deelnemers wordt aangeraden om vooraf informatie in te winnen zijn/haar huisarts of behandelend arts/specialist.

4. Betalingen – 
4.a. Betalingen particulieren
Betaling van de behandeling is mogelijk per mobiel bankieren, digitaal betalingsverzoek of contanten. Indien men zorg inkoopt (natuurgeneeskundig consult) ontvangt men een zorgnota genaamd factuur met een betaaltermijn van 14 dagen. Wanneer een ontspanningsmassage wordt afgenomen dient men direct na afloop van de behandeling het bedrag middels een digitaal betalingsverzoek of in contanten te voldoen. Deze voorwaarden gelden voor behandelingen in de praktijk als op locatie.
Indien een zorgnota niet op tijd is betaald ontvangt men een herinnering met een betaaltermijn van 7 dagen. Wanneer deze termijn overschreden wordt ontvangt men een aanmaning met bijbehorende incassokosten. Het verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd met het wettelijk vastgestelde percentage van 15%.
4.b. Betalingen bedrijven
Na de te leveren stoelmassage op locatie dienstverlening ontvangt het bedrijf een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen. Indien deze factuur niet op tijd is betaald ontvangt men een herinnering met een betaaltermijn van 7 dagen en een waarschuwing dat wanneer de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum wordt overschreden een aanmaning met bijbehorende incassokosten wordt verzonden. Het verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd met het wettelijk vastgestelde percentage van 15%.

5. Massage elders (particulieren)- 
Het is mogelijk om een behandeling thuis te ontvangen. In dat geval worden reiskosten in rekening gebracht bij afstanden langer dan 10 km (enkele reis) vanaf de locatie van Zevenster Massage. Het betreft €0,20 ct per extra km (enkele reis). De locatie van Zevenster Massage is: Potsweg 15b, 7523 CA Enschede. Via de website van de ANWB (routeplanner) kunt u nakijken of voor u extra reiskosten gelden.

6. Aansprakelijkheid – 
Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid. De procedure die door Zevenster Massage wordt gehandhaaft bij het aannemen en behandelen van clienten alsook het verrichten van ontspanningsmassage en stoelmassage op locatie is erop gericht eventuele schade tot een minimum te beperken. Hierbij hoort onder andere het beheersen van EHBO.
Mocht het echter voorkomen dat er sprake is van schade of letsel dan is een eerste stap melding hiervan te maken. Dit kan schriftelijk via info@zevenstermassage.nl. Er zal dan samen worden gekeken naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk is dan is de vervolgstap afhankelijk van de omstandigheden. Als particulier kun je je wenden tot de klacht- en geschillencommissie (verplichtgesteld door de WKKGZ) of indien er sprake is van juridische misverstanden bij het tuchtrecht. Als bedrijf kun je contact opnemen met de beroeps en bedrijfs aansprakelijkheidsverzekeraar Balens Ltd.

7. Intake en gezondheid – 
Voor een goede behandeling is een hulpvraag en een behandelplan nodig. Om hiertoe te komen worden 3 stappen genomen: Een intake, een anamnese en een behandelovereenkomst. De intake geschied telefonisch. Een eerste afspraak omvat ook een anamnese. Daarnaast word je op de hoogte gebracht van de informatieverwerking conform de AVG en wordt een behandelovereenkomst en clientendossier opgesteld. Deze kan ten alle tijden worden opgevraagd en ingezien.

Belangrijk voor vrouwen: Als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet je dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dien je dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Samen kunnen we dan de eventuele risico’s van behandelen bespreken en beperken. Het kan betekenen dat behandeling daardoor tijdelijk niet mogelijk is. Je bent en blijft zelf ten alle tijden verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jezelf en jouw kind.

8. Privacy – 
Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. Verder is de Verwerkingsovereenkomst geldig.

9. Uitsluiting van deelname en behandeling – 
Zevenster Massage behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

10. Overig – 
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Zevenster Massage te allen tijde worden gewijzigd.