Geschillencommissie

Met ingang van 2017 is elke zorgverlener verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Voor het werkveld van Natuurgeneeskunde, waar Massagetherapie onderdeel van uitmaakt, is dat de Geschilleninstantie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Dat is de eerste geschilleninstantie die voor ons werkveld is opgericht.

Geregeld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De wet die dit voorschrijft is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is door het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het leven geroepen. Het doel van de Wkkgz is openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

De wet regelt het volgende:
1. Een betere en snelle aanpak van klachten
2. Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
3. Cliënt krijgt sterkere positie
4. Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

Meer informatie over de Wkkgz staat op de website van de Rijksoverheid.

Vanuit de VBAG is Zevenster Massage middels een collectief aangemeld bij de Geschilleninstantie Zorggeschil van Quasir.

Klachtenprocedure

U heeft een klacht. Wat nu?
Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteunen wij u hierbij. In deze folder vindt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat. Folder klachtenregeling 2018 in A4 blanco

Als u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomt

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes
maanden uitspraak over uw klacht. Op www.geschillencommissie.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.